Οι εκθέτες της Athens Fashion Trade Show παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Πωλήσεων στο 2.111.801.801 για να λάβουν τον κωδικό με τον οποίο θα έχουν πλήρη πρόσβαση στο προωθητικό υλικό της έκθεσης.